AM | RU
USD
EUR
RUB

«Իրատես»․ ­Ստաց­վում է՝ բու­ժող բժիշկ­նե­րի կյան­քը կա­րե­լի է վտան­գել, դիա­հեր­ձո­ղին պետք է պաշտ­պա­նել

 

«Երեկ ար­տա­հերթ նիստ էր ԱԺ-ում և կա­ռա­վա­րու­թյու­նում: Հա­կա­սա­կան զգա­ցում­ներ են ա­ռա­ջա­նում այդ ար­տա­հերթ­ե­րից: Կա­ռա­վա­րու­թյու­նը մի ձեռ­քով ըն­դու­նում է հա­սա­րա­կու­թյան խո­ցե­լի խմ­բե­րի նվա­զա­գույն կեն­սա­պա­հով­ման ո­րո­շում­ներ, ո­րոնց ար­դյու­նա­վե­տու­թյան մա­սին հնա­րա­վոր է դա­տել միայն կեն­սա­գոր­ծու­մից հե­տո: Մյուս ձեռ­քով կա­ռա­վա­րու­թյունն ԱԺ է ու­ղար­կում օ­րի­նագ­ծեր, որ, մեղմ ա­սած, տա­րա­կու­սե­լի են: Թե անձ­նա­կան տվյալ­նե­րի պաշտ­պա­նու­թյան, հա­ղոր­դակ­ցու­թյան ա­զա­տու­թյան ու գաղտ­նիու­թյան ի­րա­վունք­նե­րին մի­ջամ­տե­լու նա­խա­գի­ծը, թե կո­րո­նա­վի­րու­սից մա­հա­ցած­նե­րին չդիա­հեր­ձե­լու:

Փաս­տա­ցի՝ ԱԺ նա­խա­գահ Ա­րա­րատ Միր­զո­յա­նից սկ­սած՝ շա­տե­րը տա­րա­կույս­ներ ու­նեին, բայց ԱԺ-ն ե­րեկ ա­ռա­ջին ըն­թերց­մամբ՝ 57 կողմ, 24 դեմ և 1 ձեռն­պահ ձայ­նե­րով, ըն­դու­նեց «Ար­տա­կարգ դրու­թյան ի­րա­վա­կան ռե­ժի­մի մա­սին» ՀՀ օ­րեն­քում լրա­ցում­ներ կա­տա­րե­լու մա­սին և «Է­լեկտ­րո­նա­յին հա­ղոր­դակ­ցու­թյան մա­սին» օ­րեն­քում լրա­ցում­ներ կա­տա­րե­լու օ­րենք­նե­րի նա­խագ­ծե­րը։ ԲՀԿ-ն ու ԼՀԿ-ն դեմ էին: Քն­նարկ­ման ըն­թաց­քում այդ­պես էլ հաս­կա­նա­լի չդար­ձավ օ­րի­նագ­ծի ՕԳԳ-ն, ի­մա՝ այդ­քան ռե­սուրս­ներ ներդ­նե­լով ի՞նչ ան­հե­տաձ­գե­լի հարց է լուծ­վում, որ այ­լընտ­րանք չու­նի:

Կո­րո­նա­վի­րու­սակ­րի ա­րեա­լը պետք է ո­րոշ­վեր դեռ փետր­վա­րին, փետր­վա­րից օ­դա­նա­վա­կա­յա­նում պետք է թես­տա­վոր­վեին Հա­յաս­տան մտ­նող­նե­րը, կա­րան­տի­նը այն ժա­մա­նակ պի­տի հայ­տա­րար­վեր: Այն ժա­մա­նակ Հա­յաս­տա­նը ապ­րում էր աշ­խար­հի ժա­մա­նա­կից կտր­ված՝ իր ներ­քա­ղա­քա­կան ժա­մա­նա­կի մեջ, ու հի­մա մեղ­քի զգա­ցու­մից, թե ա­պաշ­խա­րե­լու ցան­կու­թյու­նից՝ ար­վում են քայ­լեր, որ ռե­սուս­նե­րի ա­նար­դյու­նա­վետ ծախս են: Փո­խա­րե­նը՝ կա­ռա­վա­րու­թյու­նը պետք է մտա­ծեր ու մտա­ծի իր քայ­լե­րով սեր­մա­նած տագ­նա­պը ցրե­լու մա­սին, թես­տե­րի ու թո­քե­րի օ­դա­փոխ­ման հա­մա­կար­գե­րի գն­ման, բուժս­պա­սարկ­ման ո­րա­կի բա­րե­լավ­ման:

Ե­թե այդ­քան տխուր չլի­ներ, զա­վեշտ է, երբ նա­խա­րա­րը կո­չով դի­մում է քա­ղա­քա­ցի­նե­րին՝ ձեր նկու­ղում պա­տա­հա­բար թո­քե­րի օ­դա­փոխ­ման փչա­ցած սար­քեր չու­նե՞ք: Ե­թե ու­նեք, հանձ­նեք, որ սար­քենք, օգ­տա­գոր­ծենք: Դա ա­վե­լի է­ժան է ու հեշտ, քան նո­րը ձեռք բե­րե­լը: Շատ ա­վե­լի խե­լա­միտ էր ժա­մա­նա­կին սար­քին սար­քեր ձեռք բե­րե­լը, կամ էլ՝ ին­ժե­նե­րա­կան մտ­քի ու տեխ­նի­կա­կան հնա­րա­վո­րու­թյուն­նե­րի հա­մադ­րու­մով Հա­յաս­տա­նում ար­տադ­րու­թյուն ստեղ­ծե­լը: Դա է ճգ­նա­ժա­մի չի­նա­կան հիե­րոգ­լի­ֆի հնա­րա­վո­րու­թյան ի­մաս­տը, ոչ թե ան­գամ այս պայ­ման­նե­րում բնակ­չու­թյա­նը գրանց­ված ու չգ­րանց­ված աշ­խա­տա­տե­ղեր ու­նե­ցող­նե­րի բա­ժա­նե­լը: Ինչ հեշտ է «ժո­ղովր­դա­վա­րու­թյան բաս­տիոն» Հա­յաս­տա­նը վե­րած­վում հա­կա­ժո­ղովր­դա­վա­րու­թյան խառ­նա­րա­նի, որ վատ­նում է ու­նե­ցած մի­ջոց­նե­րը՝ չկա­րո­ղա­նա­լով տե­ղին ծախ­սել:

Հ.Գ. Պարզ­վում է՝ Հա­յաս­տա­նը ոչ միայն գլ­խա­վոր վա­րա­կա­բան չու­նի, այլև չու­նի դիա­հերձ­ման անվ­տանգ պայ­ման­ներ: Ա­ռող­ջա­պա­հու­թյան նա­խա­րա­րը պար­տա­վոր չէ՞ր կան­խա­տե­սել, որ կո­րո­նա­վի­րու­սի տա­րա­ծու­մը լե­տալ ել­քեր է ու­նե­նա­լու, ի՞նչ է ար­վե­լու այդ դեպ­քում: Ել­քը գտն­վել է՝ ե­րեկ ԱԺ-ն քն­նար­կում էր «Բնակ­չու­թյան բժշ­կա­կան օգ­նու­թյան և սպա­սարկ­ման մա­սին» օ­րեն­քում լրա­ցում­ներ կա­տա­րե­լու օ­րի­նա­գի­ծը, և ա­ռող­ջա­պա­հու­թյան փոխ­նա­խա­րար Ա­նա­հիտ Ա­վա­նե­սյա­նը միան­գա­մայն լուրջ հայ­տա­րա­րում էր, որ կո­րո­նա­վի­րու­սից մա­հա­ցած ան­ձի հեր­ձու­մը կա­րող է ա­ռա­ջաց­նել վա­րա­կի տա­րած­ման ան­նա­խա­դեպ հետևանք­ներ, ուս­տի պետք չէ դիա­հեր­ձել:

Այ­սինքն՝ մար­դու ի­րա­վունք­նե­րը ևս մեկ ան­գամ ծա­լում ու մի կողմ ենք դնում: Դիա­հեր­ձու­մը պետք է ոչ միայն հա­րա­զատ­նե­րին, այլև բժիշկ­նե­րին, հաս­կա­նա­լու՝ ինչ սխալ են ա­րել, որ ու­րիշ հի­վան­դի դեպ­քում չա­նեն: Վեր­ջա­պես տվյալ­նե­րի բա­զա է կու­տա­կում վա­րա­կա­բան­նե­րի հա­մար:

Ստաց­վում է՝ բու­ժող բժիշկ­նե­րի կյան­քը կա­րե­լի է վտան­գել, դիա­հեր­ձո­ղին պետք է պաշտ­պա­նել: Ֆորս մա­ժո­րի պայ­ման­նե­րում պա­հանջ­վող դիա­հեր­ձա­րան ստեղ­ծեք, ոչ թե սմարթ­ֆոն բա­ժա­նեք, որ իբր վա­րա­կա­կիր տե­ղո­րո­շեք»,-գրում է թերթը։

Մանրամասները՝ թերթի այսօրվա համարում։

Լրահոս
Թշնամիների հետ պայմանավորվողը. երկիրը դժոխքի վերածած անսկզբունք ապիկարը. Միքայել Մինասյան (Տեսանյութ) Հրապարակվել է ՀՀ պարետի նոր որոշումը «Առաջին հայացքից». Հարցազրույց Սուրեն Սարգսյանի հետ Քրեական գործերի սպառնալիքներով ընդդիմախոսներին լռեցնելու մեթոդն իշխանության աշխատաոճն է. Նարեկ Մալյան Տիգրան Ավինյանը աշխատակազմին է ներկայացրել ՊԵԿ նորանշանակ նախագահին Գիտնականները գտել են էժան դեղամիջոց, որը կարող է նպաստել COVID-19- ի բուժմանը Հարցերի հարցը մնում է հակահամաճարակային ռազմավարության մշակումը․ Էլինար Վարդանյան Երկրի ծանր շնչառությունը ու իշխանականների հիստերիան. Արփինե Հովհաննիսյան Վարչապետն ու ձախողած մյուս պաշտոնյաները պետք է կանչվեն պատասխանատվության. Արթուր Վանեցյանի կոչը՝ խորհրդարանական ընդդիմությանը Առաջնագծում Ադրբեջանի կողմից կրակոցներն ավելացել են Արցախի նախագահն այցելել է ԱԱԾ հատուկ նշանակության վարչություն Արթուր Վանեցյանի հայցադիմումն ընդդեմ Նիկոլ Փաշինյանի ու նրա մամուլի խոսնակի դատարանում է Բրազիլիայի նախագահը սպառնում է դուրս գալ ԱՀԿ-ից Հայաստանում կորոնավիրուսով վարակված և մահացած մարդկանց քանակը այսօրվա դրությամբ Ոհմակի տրամաբանությամբ հարձակվել եք ԲՀԿ-ի վրա ու անցել շանտաժի ու սպառնալիքների Լևոն Տեր-Պետրոսյան. պետականամետն ընդդեմ հակամարտող կողմի «Ժողովուրդ»․ Դատական համակարգում «վեթինգ» անել-չանելու վերաբերյալ քննարկումները շարունակվում են «Հրապարակ»․ ՀԿ-ների՝ տեսալսողական մեդիա ունենալու արգելքը հանվել է օրենքից «Հրապարակ»․ Տիգրան Ավինյան, Արսեն Թորոսյան, Զարուհի Բաթոյան, ԱԱԾ տնօրեն․ Փաշինյանի սեղանին դիմումներ կան «Հրապարակ»․ Հաստատված կորոնավիրուսով հիվանդները նստել են ինքնաթիռ` վտանգի տակ դնելով մնացած 70 ուղևորին ՕՐՎԱ ԽՈՐՀՈՒՐԴԸ: Հունիսի 6 ԱՄՆ դեսպանը բացահայտեց վարչապետի հերթական կեղծիքը. Արմեն Աշոտյան. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ Հայաստանը տարածաշրջանում առաջատարն է 1 մլն շնչի հաշվով կորոնավիրուսով վարակման ցուցանիշով Վրաստանի ԱԳ նախարարը վերահաստատել է կառավարության` համավարակի դեմ պայքարում Հայաստանին աջակցելու պատրաստակամությունը «Գլորիա» կարի ֆաբրիկայում 135 աշխատակցի մոտ հաստատվել է կորոնավիրուս Էդվարդ Հովհաննիսյանը նշանակվել է ՊԵԿ նախագահ Մրցույթ. #կրիրդիմակ #փրկիրկյանքեր #acbacares Շաքե Մեժլումյանն ազատվել է իր զբաղեցրած պաշտոնից Հերթական պաշտոնանկությունը Կորոնավիրուսը բավականին նամարդ հիվանդություն է, նրանից պետք է շատ զգույշ լինել. կորոնավիրուսից բուժված բժիշկ Երբ անձը մի քանի անգամ կրկնում է. «թողեք, գալիս եմ», նրա նկատմամբ որևէ ֆիզիկական ուժ կիրառվել չի կարող. Երվանդ Վարոսյան Վարչապետի ճեպազրույցը. ՈՒՂԻՂ «Աղետը պետք է կանխել, սակայն հնարավոր է կանխել միայն միասնական ջանքերով, համերաշխության մթնոլորտում»․ Կաթողիկոս Ամենայն Հայոց Գեղարքունիքում հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդությամբ 46 նոր դեպք Խնդրանք. առաջիկա բրիֆինգի ժամանակ Վարչապետ Փաշինյանին ուղղել հետևյալ հարցերը. «Այլընտրանքային նախագծեր խումբ» Չենք կարող ամեն քաղաքացու կողքը կամ ամեն շքամուտքի մոտ ոստիկան կարգել. ոստիկանապետ Դիմակ կրելը պարտադիր պահանջ է, սակայն ոստիկանների գործողությունները պետք է լինեն համաչափ. ՄԻՊ Պետությունն իբրեւ մի մեծ ՀԿ եւ գլխավոր գրանտակեր կամ Ազգային Արժույթ գեներացնելու հրամայականը Բարձրաձայն մտորումներ զորակոչի և զորացրման շուրջ՝ նոր իրավիճակում. Տիգրան Աբրահամյան Եղանակի տեսությունը առաջիկա օրերի համար
Խմբագրի ընտրություն
website by Sargssyan